புதன், 25 பிப்ரவரி, 2009

armpitstorieMrs.Sharma is a hot Indian lady, with breasts weighing about 2kg.each. She always wears short halter neck type dress so that her arms,armpits, back and shoulders are visible. A look at her ripe shouldersis bound to give a ###### to any male. When her hands are raised,the sight of generous amount of armpit hair is arousing for any maleor female. The smell of perfume and salty sweat in her armpits isvery intoxicating. Once I got an opportunity to kiss her underarmduring a dance.Kamala is also a very hot lady, always wears short blouses withoutsleeve, and loves to show off her armpits with a stubble.Padma is a heavily built lonely female, with large, wide and smellyand hairy armpits, with a jungle of sweaty hair. She has a sexy waistwith a few folds, and two ripe, glistening shoulders which are readyto be kissed. The folds in her armpits, when her hands are hanging onher sides, are a treat to watch. A few strands of hair are alwayspeeping through the folds. She loves her own armpit smell, and lovesothers, male or female, to devour her armpits. Sometimes she wouldraise one arm and sniff her own pits. She is a sort of underarmfanatic. She is always on the lookout for armpit lovemaking. Padmamostly wears tank tops or sleeveless blouses or dresses. She alwayscraves for tight, body rubbing embraces and kisses. She is very muchkiss-hungry.Mrs.Sharma, Kamala and Padma are intimate friends, and I happen to beclose friends of all of them. Whenever we meet, we have tremendousfun amongst ourselves. We usually meet in Padma's house.One day I went to Padma's house when she was alone. When I entered,she started showing me her hairy armpits by raising her hands to doher hair. She was wearing a short sleeveless blouse. Her heavy ######,like ripe watermelons, were jutting out, with a generous view of thecleavage.The blue blouse on Padma's white skin was looking very sexy. My eyeswere taking in the beauty of her nicely rounded glistening shoulders,fat muscles of her upper arm, and her sexy armpit folds. After thedoor was closed, I put my arm around her, putting my fingers in herarmpit hair. She gave me a tight hug, put up her juicy mouth near mylips, our noses touched, we rubbed our noses for a while, then Ilightly kissed her. She kissed me back. The embrace tightened and westarted deep kissing, with quite a bit of tounge-play. The deepkissing went on and on.After sometime, she raised one hand, showed her armpit and told -'Please give me a kiss here, I love armpit-kiss very much, taste myarmpits, kiss & lick them'.She brought her armpits in turn to my nose, and took it away secondslater. Smell of her armpits made me instantly hard. She did itseveral times, teasing me with her armpit smell. Then I could hold nolonger. I held her tightly and thrust my nose in her left armpit andsniffed it for long followed by heavy kissing & licking, biting thearmpit hair & flesh, tasting and eating her armpits.Padma clamped down her hand, caging my head in her huge armpit. Shetoo raised my left arm a little and started sniffing kissing,licking, tasting & eating my armpit. Mutual armpit eating went on &on. We were in a trance, hungrily kissing, licking, tasting & suckingeach other's armpits. We alternated between our left and rightarmpits many times, and while shifting from one armpit to another ourlips would meet and get entwined in such tight and lusty kisses thatit seemed we would suck off the lips. Then kissing each other's napeof the neck, back of the ear, muscles of the shoulder blades, softfleshy area around the armpits, our lips would nest in each other'ssmelly armpits.Padma told -'Oh! for a long time I have not sniffed a male armpit. Ilove it very much'. I took-off her blouse, and then hugged hertightly. Sometimes I licked her ripe smelly shoulders.When this is going on, Mrs.Sharma entered wearing a sleeveless andshoulder-less dress. The black dress on Mrs.Sharma's white skinlooked marvelous. Padma and Mrs.Sharma ran to each other with openarms, showing off their armpits, clasped each other lustfully in atight embrace, and started armpit-kissing.Seeing the ladies' tight kissing and fierce lusty embracing forsometime, I could not hold myself any longer. I pulled Mrs.Sharma inmy tight embrace and started kissing & licking her shoulders andarmpits. Her armpit perfume made me mad. Mrs.Sharma locked my head inher armpit by encircling her arm around my head.Padma jumped and tightly hugged me from behind, kissing my back andkissing Mrs.Sharma over my shoulders, and clasping my d**k. All of usengaged in a mutual armpits-kissing and licking.Now Padma, Mrs.Sharma and I are having an exclusively private funparty of armpit kissing, sucking, licking, tight embracing.Mrs.Sharma's armpits, ripe shoulders, sharp nose are very veryinviting. Padma and Mrs.Sharma are locked in a tight embrace andkiss. Padma is exploring Mrs.Sharma's armpits with her hands, pullingher armpit hair and Mrs.Sharma is caressing Kamala's armpit stubble.Then they put their mouths in each other's armpits, tasting, smellingand kissing the armpits.Seeing all this, I pulled Mrs.Sharma from Padma's embrace, and huggedher from behind, slid my hands through her armpits, clutched at her######, kissing her smooth shoulders, and when she turned her head tome, started kissing her nose. I was sucking her sharp and sexy nose,when Padma embraced Mrs.Sharma from front. What a hot situation!Mrs.Sharma getting a tight hug from front, by Padma, and from rear,by me. Being very hot, Padma began to kiss Mrs.Sharma and mealternately. She raised Mrs.Sharma's right hand and was sucking herarmpit. I also pushed my face in Mrs.Sharma's right armpit frombehind, kissed and sucked the same, and also was kissing Padma.Just then entered Kamala. Her plump body and sexy sleeveless halterneck blouse made me instantly hard. We stopped our hugging andkissing to welcome her. She then engaged in tight hugging and kissingwith Padma and Mrs.Sharma.Padma was hungry for armpit kisses. She raised both her hands, andMrs.Sharma and Kamala started smelling and licking Padma's armpits.Often they changed the armpits.Seeing the ladies' hot armpit-kissing and hugging I was very excited.Kamala came to me, raised her arms, showed me her slightly hairyarmpits, sniffed them a little and said "do you like them?"I said "they are fantastic"."Then what are you waiting for? Come kiss and lick 'em, and snifftheir smell as hard as you can, taste them, you will fall in lovewith my ripe and smelly armpits" was her reply.Before I jumped, she brought her armpits near my nose, for me tosniff. But it was hard to resist kissing those large, plump, smellyarmpits. But she moved away, again to bring them back for sniffing.After several such sniffing sessions, she pressed her armpits on myface & nose, asking me to sniff, lick and suck them. 'Smell, eat andkiss my armpits. I want to have a nice 'n long armpit-kiss with you'was what she said. 'For a long time I haven't got any male lips on myarmpits. So eat them out. I very much like mutual armpit-kissing andarmpits sucking. Give me your armpits, I want to taste your armpits'and she took my armpit flesh in her mouth, tasting them with her longtongue.I went into a terrific armpit-kissing session with Kamala. We stoodfor a while, entwined in a tight clasping lusty embrace, our facesburied in each other's armpits.Padma put her tongue in my other armpit and licked away, holding mefrom behind. I, then, turned around and caught hold of Padma andinserted my d**k in her armpit, and she clamped down her heavy arm onit, pressed hard. I pumped vigorously.Kamala started kissing Mrs.Sharma from behind. Again I startedkissing Padma's armpits. Eating female armpits is so sexy. I openedmy mouth wide and sucked in and bit her armpit flesh.Kamala then came to me with her arms raised and took my d**k in herleft armpit and clamped down her arm with the body, and moved thearmpit back and forth giving me immense pleasure. Then I tightlyembraced Kamala and engaged in mutual armpit eating with her. Both ofus bit into the other's armpits, licking and eating the flesh.Mrs.Sharma and Padma also joined in with their inviting smellyarmpits, pressing them against our noses. After thoroughly armpitf***ing Kamala, during which she became very passionate and criedout 'ooooohhhhh', I took up the perfumed pits of Mrs.Sharma. She gaveme very solid pleasures pressing her hands tightly to her body, andkissing & nibbling my d**k. when it peeped through her tight armpits.My d**k got lost in Padma's huge meaty armpits. But I franticallypumped away in both pits in turn with pleasure cries from Padma. Thiswent on and on.Then Padma lifted up her hands, exposed her armpits, signaling us tokiss, suck and smell her pits. Two of us smelled, kissed licked herpits, licking away all the salty sweat and grime, while the otherkissed her lips, shoulders and waists. Her armpits became slipperywith saliva. At the end we did not know who was kissing and lickingwhose armpits...

சனி, 21 பிப்ரவரி, 2009

அக்குள் வாசம்

ஆங்கிலத்தில் அக்குள் பற்றிய நிறைய வலை தலங்கள் இருக்கின்றன, ஆனால் தமிழில் அதற்கான வலைகள் இல்லை (http://www.bollyarm.இன் )போன்ற நிறைய இருக்கின்றன. எனவே முதல் முயற்சியாக இந்த வலை தலம் இருக்கும் மேலும் இதை போல தலங்கள் இருந்தால் இங்கு தெரிவிக்கவும்.

armpits24